Jan 6, 2008

ಹೆಸರು ಬೇಕು?

ಹೆಸರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು
ಕೂಗಿ ಕರೆಯುವುದಕ್ಕೆ
ಜೀವಂತವಾಗಿರುವುದನ್ನು
ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ

ಗುರುತಿಸಬೇಕೆಂಬ
ನಮ್ಮ ಹಂಬಲಕ್ಕೆ
ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ ಬೇಕು
ಎಂಬ ಚಪಲಕ್ಕೆ

ನಮಗೆ
ದಾರಿ ತೋರುವವರಿಗೆ
ತಪ್ಪುಗಳ ತಿದ್ದುವವರಿಗೆ
ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸುವವರಿಗೆ
ಹೆಸರು ಬೇಕೆ ಬೇಕು

ದಿಟ್ಟ ಪರಿಶ್ರಮವಿಟ್ಟು
ಸಂದ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು
ಸಾಧನೆಯ ಮುಖ ಎಂದು
ಜಗಕೆ ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ

ನಮ್ಮ
ಪ್ರೀತಿಸುವವರಿಗೆ
ಧ್ವೇಷಿಸುವವರಿಗೆ
ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳ
ನೀಡುವವರಿಗೆ ಬೇಕು

ನಾವು
ಮೆಟ್ಟುವ ಮಜಲುಗಳ
ನಿಲುವುಗಳ, ಭಾವಗಳ
ಕಲ್ಪನೆಗಳ, ಕನಸುಗಳ
ಹಾದಿಗೆ ಬೇಡವೆ ಹೆಸರು

ಬೇಕು ಹೆಸರು
ಗುರುತಿಸಲು
ಜೀವಂತವಾಗಿರುವುದನ್ನು
ದೃಢೀಕರಿಸಲು.

No comments: