Oct 30, 2008

ಸಾಲು – 3

ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ
ಸಾಲು ಮರ ಬೆವರ ಹರಿಸಿ ನೆಟ್ಟವರು ,
ನೆರಳಿಗೆ ಹಾತೊರೆಯದೇ ,
ಪ್ರತಿಫಲಕ್ಕೆ ಕೈಯೊಡ್ಡದೇ ,
ಕಳೆದು ಹೋದವರ ನೆನಪು
ಬಾರದಿರುವುದು ಸೋಜಿಗ !

ದಣಿವು ಇಂಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ
ನೂರಾರು ಪದಗಳ ಹಾಡಿ ,
ತಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯ ಮೆರೆದವರು ,
ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿ ,
ಜನಪದವಾಗಿಸಿ ಮರೆಯಾದವರ ,
ಇಂದು ನಕಲು ಮಾಡಿ ಮೆರೆಯುವುದೇ
ದೊಡ್ಡ ಅಚ್ಚರಿ !

ತಲತಲಾಂತರದಿಂದ ತಮ್ಮ ಪೌರುಷ ,
ಅಟ್ಟಹಾಸ, ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಭೇದಭಾವ
ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ದರ್ಪದಿಂದ ಮೆರೆದವರು
ಆಳಿದ ಅರಸರ ಪಟ್ಟಿ ಮರೆಯದೆ ಉಳಿಸಿ ,
ಆಳಿಸಿಕೊಂಡವರ ಸುಖದುಃಖ ಗೌಣವಾಗಿಸಿ ,
ಇಂದು
ಸಾಮಾನ್ಯರಾಗಿರುವುದೊಂದು ವಿಪರ್ಯಾಸ ,
ವಿಸ್ಮಯ !

No comments: